logo

Proeftuin ouderen

In de ‘proeftuin ouderen’ brengt GGD Flevoland met een vernieuwende aanpak het preventielandschap rondom ouderen in beeld. Doel is een betere aansluiting van het preventie-aanbod op de lokale gezondheidsproblemen en ondersteuningsbehoeften van ouderen. Door het bundelen van landelijke en lokale kennis wordt de benutting van effectief bewezen preventie in de lokale situatie verbeterd.

Aanleiding
Door groei van de bevolking, vergrijzing, toename van (leefstijlgerelateerde) aandoeningen en arbeidsmarkttekorten neemt de druk op de zorg- en welzijnsketen in Flevoland steeds verder toe. Significante verbetering van de gezondheid van inwoners kan het tij keren. Dit vereist meer inzet op preventie. Het huidige preventielandschap wordt echter gekenmerkt door versnippering. Veel partijen zijn op verschillende schaalniveaus actief: elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, rol en doelstellingen. Samenhang en overzicht is onvoldoende. Verandering is nodig om lokaal de juiste inwonersgroepen te bereiken met passende interventies in het medisch, sociaal en ruimtelijk domein. Pas dan wordt gezond gedrag effectief bevorderd en de kans vergroot dat inwoners langer zelfstandig, in goede gezondheid, met elkaar samenleven.

Doel
Het doel van de proeftuin ‘ouderen’ is inzicht geven in het preventielandschap van thuiswonende ouderen in Flevoland. De uitkomsten bieden dé onmisbare basis voor de ontwikkeling van een passend, in samenhang dekkend en effectief preventieaanbod. Het juiste aanbod, op de juiste plek, op het juiste moment! Dit draagt bij aan het gezond en vitaal ouder worden van Flevolanders, faciliteert het langer zelfstandig thuis wonen én ontlast zorg en welzijn.

Doelgroep
Inzicht in het preventielandschap van ouderen helpt bestuurders, beleidsmakers en professionals bij het vormgeven van preventie in de lokale samenleving. Een betere aansluiting van interventies op de lokale gezondheidssituatie versterkt de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in Flevoland.

Looptijd
De ‘proeftuin ouderen’ heeft een looptijd van 3 jaar: van 01-07-2023 t/m 30-05-2026

Aanpak 
In de proeftuin wordt het preventielandschap rondom ouderen in kaart gebracht door drie relevante ‘pijlers’ te bundelen.

Pijler 1: Ouderen lokaal centraal
Inzicht in de lokale gezondheidssituatie is een onmisbaar startpunt voor effectieve preventie. In Flevoland – waar de sociale en ruimtelijke variëteit tussen woongebieden groot is – vraagt preventie aandacht voor lokale verschillen. Niet in elke wijk speelt dezelfde problematiek! Door een combinatie van data-analyse en onderzoek worden de kwetsbaarheden en ondersteuningsbehoeften van thuiswonende ouderen in Flevoland in kaart gebracht (omvang, aard en geografische spreiding).


Pijler 2: Interventies in kaart
Tegelijkertijd wordt de inzet van interventies per wijk / gemeente in beeld gebracht. Door het interventie-aanbod te ‘vergelijken’ met de lokale gezondheidssituatie (pijler 1) wordt zichtbaar of het aanbod aansluit bij de problematiek en behoeften. Ook wordt zichtbaar in welke mate overlap bestaat tussen interventies, of waar inzet juist ontbreekt. Effectief bewezen interventies / ‘best practices’ worden geïnventariseerd om ‘blinde vlekken’ op te vullen of een effectiever alternatief aan te kunnen bieden voor bestaande inzet.

Pijler 3: Netwerk ontrafeld
Tenslotte brengen we ook het netwerk van betrokken partijen, overlegstructuren en samenwerkingsverbanden in beeld. Inzicht in pijlers 1 en 2 van het preventielandschap maakt mismatches, knelpunten en kwetsbaarheden zichtbaar. Het tijdig kunnen afgeven van deze signalen, het leggen van inhoudelijke verbindingen en het aanjagen van samenwerking vereist inzicht in het netwerk. Voor betrokken partijen wordt het mogelijk om met de juiste boodschap op het juiste moment, met de juiste personen aan de juiste ‘tafels’ plaats te nemen. Zo wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke opgave, vanuit een gedeeld vertrekpunt.

Kennisbenutting en – verspreiding
In samenwerking met het landelijk consortium BeterOud worden de opbrengsten van de proeftuin tijdens leerbijeenkomsten gedeeld met gemeenten, zorg-, welzijns- en ouderenorganisaties en in co-creatie verwerkt tot een handzame, uniforme ‘toolbox’. Deze gereedschapskist bevat werkzame elementen die partijen, elders in het land, kunnen gebruiken bij de inrichting van hun eigen lokale preventieaanbod.

Meer informatie?

Neem contact op met projectleider Marinus Lineman 

T. 06-18 10 69 15
E. M.Lineman@ggdflevoland.nl

Proeftuin_ouderen