logo

Professionals

Professionals in welzijn en zorg hebben een belangrijke bijdrage om valincidenten te verminderen.  Hier vind je de Ketenaanpak Valpreventie.

Inhoud

Voorbereiding ketenaanpak valpreventie

Cijfers en lokale kennis

Waar staan we op dit moment en waar willen we naartoe? Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij de ketenaanpak valpreventie. In deze paragraaf delen we de belangrijkste cijfers.

Bron: VeiligheidNL (peildatum november 2023)

 • De doelstellingen en cijfers zijn te vinden op de website van VeiligheidNL.
 • De partners en interventies binnen de keten valpreventie zijn te vinden via de Sociale Kaart Flevoland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisartsen, fysiopraktijken of welzijnsorganisaties. •
 • Wil je meer inzicht in de lokale gezondheidssituatie? Kijk op Een Gezonder Flevoland.

Tip 1

Gebruik de cijfers en lokale doelstellingen om te begrijpen hoeveel interventies nodig zijn en hoeveel geschoolde therapeuten je nodigt hebt. Denk ook alvast na hoe je het opsporen van valrisico gaat uitvoeren.

Tip 2

Zorg ervoor dat alle inwoners die een valrisicoinschatting ontvangen, worden doorverwezen naar structureel sport- en beweegaanbod, bijvoorbeeld naar een sportvereniging of naar het aanbod van de buurtsportcoaches. Check of dit aanbod voldoende is voor de groeiende groep inwoners.

Stakeholders

Het is belangrijk om te weten wie je belangrijkste stakeholders zijn. Oftewel; met welke partijen ga je samenwerken? Stel dus vast wie de belangrijke stakeholders zijn. Hier vind je een format om je hierbij te helpen. In Flevoland zijn we al een aantal jaren bezig met het opbouwen van een netwerk rondom valpreventie. Er zijn verschillende lokale werkgroepen.

Belangrijke partijen voor het opsporen van valrisico:

 • Ouderen zelf
 • Welzijnsorganisaties
 • Buurtsportcoaches
 • Fysiotherapiepraktijken
 • Oefentherapiepraktijken
 • Ergotherapiepraktijken
 • Huisartsenpraktijken
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Mantelzorgers
 • Wijkverpleging
 • Thuiszorg
 • Brandweer
 • Apotheken
 • Ziekenhuizen
 • Gemeente WMO
 • Woningcorporaties

Belangrijke partijen voor het screenen middels de valanalyse:

 • Huisartsenpraktijken
 • Fysiotherapiepraktijken
 • Oefentherapiepraktijken
 • Wijkverpleging
 • Ergotherapiepraktijken
 • Medisch specialisten

 

Partijen voor de valpreventieve interventies en het structurele sport- en beweegaanbod:

 • Buurtsportcoaches
 • Sportverenigingen
 • Fysiotherapiepraktijken
 • Oefentherapiepraktijken

Tip 1

Kijk waar de lokale werkgroepen nog eventueel aangevuld kunnen worden met professionals, om zo alle belangrijke partners in beeld te hebben.

Gezamenlijke ambitie en integrale samenwerking

Bepaal samen met de lokale partijen jullie doel. Gebruik hiervoor dit inspiratiedocument.

Bespreek de integrale samenwerking:

We werken integraal samen. Dat betekent dat we niet simpelweg ieder ons eigen ding doen en de resultaten achteraf aan elkaar plakken. Integrale samenwerking draait om het gezamenlijk bijdragen aan het geheel, zoals een keten. Het werkt alleen als iedereen zijn deel doet.

Tip 1

Bepaal of je wilt beginnen met een pilot in een specifieke wijk of dorp, of dat je meteen in de hele gemeente wilt starten. Een pilot kan soms handig zijn om lessen te trekken voordat je verder gaat.

Tip 2

Verwacht wordt dat 80% van de inwoners een valpreventieve beweeginterventie volgt in het gemeentelijk domein, terwijl 20% vergoeding ontvangt via de zorgverzekeringswet. Houd er rekening mee dat dit richtlijnen zijn.

Tip 3

Ga met elkaar in gesprek over elkaars belangen, de relaties tussen betrokkenen en het proces van de ketenaanpak.

Tip 4

Bespreek hoe je onderlinge informatie deelt en naar elkaar doorverwijst.

Tip 5

Maak afspraken over wie welke rol heeft in de keten en welke taken iedereen oppakt.

Coördinatie

Wijs een ketencoördinator aan. Deze coördinator bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat iedereen aangehaakt blijft.

De ketencoördinator:

 • Zorgt dat lokale partijen met elkaar in gesprek gaan.
 • Stelt een lokaal plan van aanpak op.
 • Maakt een planning.
 • Fungeert als vraagbaak.
 • Voorziet de ketenpartners van informatie.
 • Houdt de ketenpartners op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen.

 

Je vindt hier een voorbeeld van profielen voor een regievoerder en een lokale coördinator.

Goed om te weten: Om ervoor te zorgen dat de ketenaanpak op lokaal niveau goed wordt ingevoerd en blijft bestaan, zal de rol van de GGD veranderen. Momenteel vervult de GGD een rol als lokale coördinator en aanjager. Die rol verandert naar het begeleiden van implementatie en het borgen van lokale coördinatie bij de lokale partners. Raadpleeg de GGD en de projectleiders voor advies over hoe je de lokale implementatie kunt aanpakken.

Terminologie

Het kan soms uitdagend zijn om dezelfde taal te gebruiken wanneer we praten over de verschillende stappen binnen de ketenaanpak valpreventie. In deze paragraaf vind je een kort overzicht van de middelen die worden ingezet bij elke stap in de keten.

Valrisico Inschatting

Dit is het middel dat we in het ketendiagram gebruiken om valrisico’s op te sporen. Hiermee beoordelen we of iemand een laag of verhoogd risico heeft om te vallen.

Valrisicotest

De valrisicotest is het middel dat we in het ketendiagram gebruiken om de mate van valrisico te bepalen. Hiermee bepalen we of iemand een laag, matig of hoog risico heeft om te vallen.

Valanalyse en Indicatiestelling

De valanalyse en indicatiestelling zijn de middelen die we gebruiken om te screenen in het ketendiagram. In de valanalyse onderzoeken we de aanwezige valrisicofactoren. Na het voltooien van de valanalyse maken we gebruik van de indicatiestelling-beslisboom. Hiermee bepalen we of iemand een interventie in het gemeentelijk domein volgt of dat de kosten ten laste van de zorgverzekeringswet komen.

Let op! Sommige partijen in de keten, zoals Zilveren Kruis of huisartsen (koepels), gebruiken hier niet de term screenen, maar de valrisico beoordeling!